دسته: نشریه ها

شماره چهل و پنجم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: آب، سرمایه سرمایه داران، کار و بیکاری مرگزای کارگران 17 اکتبر روز جهانی مبارزه با فقر رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن تکمیلی 26) کنفرانس گلاسکو، هیاهویی فریبکارانه مزد برای خانه داری مطالبه ماست زنان سرپرست خانواده کودکان کار کودکان کار جهت دانلود این […]

شماره چهل و چهارم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: جنبش کارگری ایران در دوماه مهر و آبان سال ۱۴۰۰ اعتصاب در تعمیرات نیروگاهی کارگران، سازشکاری و فرار از مبارزه متحد طبقاتی  (آنچه در ایران خودرو تبریز رخ داد) مراکز کاری که کشتارگاه کارگران هستند. کارگران ایتالیا، شدت استثمار سرمایه و طغیان فقر نئولیبرالیسم چه صیغه ای […]

شماره چهل و سوم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: کشته شدگان خیزش آبان و «دادگاه مردمی»! لندن گفتگوئی با یکی از کارگران پروژه ای نفت سرمایه، کشتار بشر، شکار سود سهمگین در عرصه تولید دخانیات دهمین روز مبارزه کارگران معدن سرب و روی گوهجر خشونت علیه زنان، خشونت علیه جامعه است جنبش کارگری دانمارک زیر آوار […]

شماره چهل و دوم نشریه

مطالب این شماره: 1 – سرمایه داری خصوصی و دولتی 2 – اعتصاب در شرکت قطعات توربین شهریار 3 – داود رحمانی عمله نسل کشی فاشیسم درنده اسلامی سرمایه مرد! 4 – تابوی تقدس سرمایه را در هم بشکنیم 5 – تظاهرات اعتراضی کارگران در کنگان 6 – جنبش کارگری ایران در سه ماهه دوم سال 1400 7 – رژیم اسلامی سرمایه و […]

شماره چهل و دوم نشریه

مطالب این شماره: 1 – سرمایه داری خصوصی و دولتی 2 – اعتصاب در شرکت قطعات توربین شهریار 3 – داود رحمانی عمله نسل کشی فاشیسم درنده اسلامی سرمایه مرد! 4 – تابوی تقدس سرمایه را در هم بشکنیم 5 – تظاهرات اعتراضی کارگران در کنگان 6 – جنبش کارگری ایران در سه ماهه دوم […]

شماره چهل و یکم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: اوضاع کنونی و راه رهائی جنبش کارگری ایران در مرداد ۱۴۰۰ وقتی که سندیکالیستها آسیب شناس جنبش کارگری می گردند! شعر «در کوچه های افغان» از مارکس بیاموزیم شوراهای ضد سرمایه داری را برپا کنیم گیلانی نژاد، مزدورمنشی برای سرمایه علیه کارگران رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام […]

شماره چهلم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: ناسیونالیسم را از جنبش کارگری بیرون ریزیم جهل حاکمان!! یا سفاهت کارگران کارگرگریز صنف آویز؟ جنبش کارگری ایران در تیر ماه ۱۴۰۰ همرزمان کارگر در سراسر ایران!به اعتصاب متحد همزنجیران خویش بپیوندید! تظاهرات توخالی را قدرت سازمان یافته شورائی ضد بردگی مزدی برای تسلط بر سرنوشت کار […]

شماره سی و نهم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: بیانیه 6 شورای سازماندهی اعتصاب کارگران پیمانی، نقاط قوت، کاستی ها جنبش کارگری ایران در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ اعتصابات روزافزون، خواست ها واحد، تشتت ها هول انگیز! لحظات حساس و سرنوشت ساز در تاریخ مبارزه طبقاتی ما! به همزنجیران کارگر در سراسر ایران! (2) نگاهی […]

شماره سی و هشتم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: رژیم اسلامی، تحریم ها و چاره گری ها جنبش کارگری ایران در دوماه اول ۱۴۰۰ کمپین شوراسازی طبقه کارگر و سناریوی انتخابات هفت تپه، پیروزی!! یا فاجعه فریبکاری و خودفریبی؟؟ شعر”ما را به خاطر می آوری؟” کشتار کارگران در «آزادراه تهران – شمال» سیل جنایت سرمایه 6 […]

شماره سی و هفتم نشریه

مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند: از چند کارگر بازنشسته به همه بازنشستگان کارگر (نامه 1) از چند کارگر بازنشسته به همه بازنشستگان کارگر (نامه 2) کارگران و قرارداد 25 ساله چین – ایران راه نجات، لغو کارمزدی است رفاه و آزادی کارگران غربی!! رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان (متن […]