مبارزات اخیر کارگران نیشکر هفت تپه، سخنرانی اسماعیل بخشی و تاکید بر شورا و مبارزات شورائی و راهپیمائی مشترک با کارگران فولاد دور جدیدی از مبارزه طبقه کارگر ایران را به نمایش گذاشت، مبارزاتی که شور و شوق و امید بخشی آن در خانواده های کارگری نمایان است. این مبارزات می تواند در حصار انفعال و نظاره گری و منجی طلبی اکثریت کارگران شکاف ایجاد کند، به کارگران نشان دهد که رهاننده ای در کار نیست، منجی کارگران، جنبش شورائی خود کارگران است. این درست است که اعتراضات اخیر کارگران هفت تپه دچار ضعف و کاستی هاست، هنوز از افق ضد بردگی مزدی و استخوانبندی لازم شورائی فاصله دارد و متاسفانه دولتی شدن کارخانه را شعار خود قرار داده است اما همبستگی و حضور شجاعانه کارگران نوید بخش این است که با گسترش هرچه بیشتر، با ارتباط گیری با سایر مبارزات کنونی کارگران و بهره گیری از تجربیات جنبش جهانی کارگری بتواند این خطاها را پیروزمندانه پشت سر بگذارد.

ما همیشه و بارها در تمام نوشته های خود تاکید کرده ایم که علت بنیادی همه سیه روزی ها و بد بختی های خود را سرمایه داری می دانیم. وجود سرمایه و ستمگری هایش به ناگزیر مبارزه طبقه کارگر در حوزه مسایل اقتصادی و امکانات اجتماعی را به دنبال می آورد. در این نبرد و ستیز، کارگران با درجات متفاوتی از هوش، آگاهی، شجاعت و دوراندیشی شرکت می کنند و هر کس به سهم خود گوشه ای از مبارزه را به دوش می کشد، افراد دست در دست هم، فکر می‌کنند، نظر می‌دهند، به یکدیگر یاد می‌دهند و از هم می‌آموزند، با همدیگر‌‌ مشورت و گفتگو می‌کنند، تصمیم می گیرند و تصمیم‌ها را در مبارزات جاری جنبش کارگری عملی می‌سازند.‌‌ حضور افراد در این مبارزه شورائی بر اساس اشتراک در عقاید و افکار یا بندهای اساسنامه ای نیست. در بستر چنین روابط خود جوش و خانه زادی است که هر کارگری و از جمله کارگران ضد سرمایه داری می توانند نقش ایفا کنند. شورا ارتباط‌‌ و اتحاد همه کارگران است که می تواند مبارزه برای افزایش مزدها، بهبود شرایط کار، رفاه همگانی، آزادی‌های سیاسی، حقوق اجتماعی و سرانجام رهایی نهایی انسان از استثمار و جامعه طبقاتی را در خود بپرورد. اما مبارزه کارگران با هر محتوا و رویکردی قادر به ایفای چنین نقشی نیست. مبارزه سندیکائی و حزبی حتا سرنگونی طلبانه نقش معکوس را بازی می کند. تشکیلاتی که بالای سر کارگران است، تشکیلاتی که خود را رهبر کارگران می داند، تنها سرمایه داری حزبی و دولتی را بر پا می دارد.

کارگران ضد سرمایه داری

25 آبان 1397