اسماعیل بخشی اعلام کرد که کارگران هفت تپه در روز جمعه 25 آبان 97 در سطح شهرستان شوش راهپیمائی داشته اند و فردا ( شنبه) به اتفاق همسران و فرزندان خود در مصلا تجمع خواهند داشت. ما این حرکت رادیکال کارگری را ارج می گذاریم. نقش زنان کارگر که با کار رایگان خود درخانه، سرمایه و سود می آفرینند در پیشبرد پیکار مشترک علیه سرمایه بسیار حماسی، ستایش انگیز و از همه مهمتر درس عبرتی شکوهمند برای کارگران سراسر ایران و دنیا است. کارگر آگاه ضد سرمایه به جای پهن کردن بساط تظلم و تحصن در پیشگاه قانون و نظم سرمایه به قدرت رفقای طبقه خود رجوع می کند. از کارگران شهرداری، کارگران همه صنایع، از معلمان و رانندگان، کارگران آب و برق و گاز می خواهیم که با تعطیل چرخه کار و تولید، با اعتصاب و حضور در تجمع و راهپیمائی ها به یاری همزنجیران هفت تپه ای خویش برخیزند. بیائید همگی تشکیل شوراهای ضد سرمایه داری و برپائی یک جنبش نیرومند شورائی سرمایه ستیز را دستور کار و پیکار خود سازیم. بیائید بیرق نوینی افرازیم. بیرقی که جنگ در کنارش گواه خروش متحد ما برای رهائی واقعی خود و کل انسانها باشد. بیائید به قول رفیق کارگر گریان هفت تپه «اشک از چشمان کل مسؤلان» یا در واقع استثمارگران و حاکمان درنده سرمایه داری در آریم و ثابت کنیم که «این جور نمی مونه، « نوبت ما می شه “

کارگران ضد سرمایه داری