خیزش گسترده و رادیکال کارگران هفت تپه، پیروزی آنها در جلب حمایت وسیع کارگران شهر شوش، طنین همصدائی کارگران فولاد با همزنجیران هفت تپه ای خود، میدان داری پرشکوه زنان کارگر در پیشبرد اعتصاب و راهپیمائی و تظاهرات کارگری، فریاد برپائی شوراها با دخالت کل آحاد کارگران برای کارزار نیرومند علیه سرمایه، خروش پرشکوه و متحد توده کارگر پولاد و هفت تپه برای اعتصاب، اعتراض و خیزش سراسری کارگری در خوزستان، کل این رخدادها با هم دولت اسلامی سرمایه را دچار وحشت کرد. قوای قهر سرمایه دیروز به هفت تپه هجوم بردند و امروز شروع به دستگیری کارگران مبارز و انتقال آنها به سیاهچال ها نمودند. تا لحظه حاضر اسماعیل بخشی، محسن آرمند، محمد خمفری و 7 نفر دیگر در زمره دستگیر شدگان هستند. این کارگران اکنون مطابق سیره و سنت رژیم اسلامی سرمایه در زیر وحشیانه ترین شکنجه ها قرار دارند. سرمایه قرار نیست جز این کند. به زندان می اندازد، شکنجه می نماید، روانه جوخه اعدام می کند تا مبارزات کارگران را در هم کوبد، تا خطر پیکار توده کارگر را از سر سرمایه رفع کند. رسم و سرشت و طبیعت سرمایه این است. کل بحث بر سر توده های عظیم طبقه کارگر ایران و نقشی است که آنان باید و می توانند بازی کنند. سکوت در مقابل بربریت سرمایه و دستگیری این همرزمان همزنجیر بسیار نکوهیده و ملامت انگیز است. قدرت بشرستیز سرمایه را باید با قدرت رهائی ساز ضد سرمایه داری و طبقاتی خود پاسخ گوئیم. در هر کجا که هستیم به حمایت از کارگران هفت تپه و پولاد برخیزیم. علیه دستگیری کارگران فریاد اعتراض سر دهیم. این حمایت و اعتراض را به صورت زمینی، جنبشی، طبقاتی، شورائی و سرمایه ستیز از طریق تعطیل مراکز کار و تولید پی گیریم و جامه عمل پوشانیم.

کارگران ضد سرمایه داری