کاران نیشکرهفت تپه، کارگران گروه صنعتی فولاد اهواز و سایر کارخانجات اعتصابی، دیگربخش های کارگری (فرهنگیان، پرستاران ، کارمندان و کارگران یدی و فکری ، دانشجویان امروز و مزد بگیران فردا )؛ خاستگاه ما رفع مشکلاتی است که از اعماق این جامعه برمی خیزد .ما خسته جانهای تاریخیم ، خسته از تبعیضها ، نابرابریها ، از تحملهای طولانی ، از وعده ها وتعویقها ، از دروغها ، از کار ارزان و بی ثبات .

مبارزه ما و شما برای احقاق بنیادین حقوقی است که خاستگاه طبقاتی داشته و ازاعماق اجتماع سرچشمه می گیرد .اینک شما ، همکاران نیشکر هفت تپه و گروه صنعتی فولاد اهواز و سایر مزد بگیران در کف خیابان مانده ، بغض فروخوردهی ما انبوه فرودستان بی آواز هستید .به راستی ما صاحب چه هستیم ؟ جز تنی رنجور ، آیندهای مبهم و زمانی رو به زوال ؟

بیشک تشکیل شوراهای کارگری درجای جای نظام سرمایه ، می تواند در روند خود ، این نظم ضد انسانی را درهم شکند و مستقل از دولت سرمایه و جریانات فرقه ای بدون آنکه سرباز پیاده نظام هرکدام از آنها گردیم و بدون آنکه بخواهیم رهبر و آقابالاسرهای جدید بر فراز سر خود بپرورانیم ، دراین مسیر روشن خود ، با تشکیل شوراها در هرکجا (مدارس ، کارخانجات ، بیمارستانها و مراکز درمانی ، دانشگاهها و محلات و ) . . .که امکان و شرایطش باشد به پیش برویم .

همکاران نیشکر هفت تپه و گروه صنعتی فولاد اهواز ، بایستی بدانیم که سگ زرد برادر شغال است ، سرمایه ها و کارخانجات چه دولتی باشند و چه خصوصی ، چه در سطح ایران و یا جهان ، چه در گذشته ویا حال ، نتیجه یکی است و هدف نهایی آنها استثمار و بیرون کشیدن ثروت از تن و روح و مغز استخوان ماست. شوراها باید هم تاکتیک ما کارگران باشند و هم استراتژی ما، تا بتوانیم این نظم ضد بشری را در هم شکنیم.

با امید و آرزوی آن روز ، دستانتان را به گرمی می فشاریم

شورای موقت کارگران (محور غرب تهران )

12 ، 9، 1397