مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند:

  • سرنگونی طلبی ضد سرمایه داری کارگران
  • رژیم اسلامی و گلادیاتورهای خردسال مجبور به فروش شاق جان
  • «کلی گویی» یا «راه حل مشخص»؟
  • نیروی کار رایگان و جنبش کارگری مدفون
  • کارگران کوخ نشین
  • ویروس کرونا در معیت سرمایه داری ایران و رژیم اسلامی سرمایه
  • مساله دستمزد و چانه زنی های آخر سال
  • کارگران هند اسیر رفرمیسم
  • چرا سرمایه داران و دولت آنها مبارزات ما را به هیچ میگیرند؟

جهت دانلود این شماره بر روی عکس کلیک کنید.