مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند:

  • رژیم اسلامی، ویروس کرونا و حمام خون کارگران
  • توهم پراکنی سوسیال دموکراسی و وضعیت طبقه کارگر
  • دردها انفجارآمیز، فریادها پراکنده، قدرت متحد طبقاتی غائب!!
  • تحریم ها، رژیم اسلامی و زندگی کارگران
  • جنبش کارگری، علیه ستمکشی زنان
  • گزارشی از کودکان کار
  • اولین اعتصاب کارگران نفت

جهت دانلود این شماره بر روی عکس کلیک کنید.