قرار نیست این یا آن جناح بورژوازی، چپ یا راست حتی لنینیست و کمونیسم پوش!! مدافع  کارگران باشد. آنها هرکدام بدتر از دیگری پاسدار بردگی مزدی هستند، فکر، راه حل، چاره اندیشی، راهبرد، نظر، انتقاد و جنگ و ستیزشان حول تشدید وحشیانه تر استثمار کارگران، تحکیم پایه های حاکمیت سرمایه داری و سرکوب مؤثرتر و کم هزینه تر جنبش کارگری چرخ می خورد. قتل عام توده های کارگر، شکنجه، زندانی ساختن و از هستی ساقط کردن کارگران برای دوم خردادیها به همان اندازه اولویت دارد که برای بورژوازی فقاهتی، برای جمهوری خواهان به همان میزان مبرم و حیاتی است که برای سلطنت طلبان. کل مناقشات اینها با هم بر سر سهام حاکمیت و قدرت و مالکیت و سود است. هر کدام دیگری را سرزنش می کند که برنامه ریز، پاسدار و سرکوبگر پیروزمندی برای نظام سرمایه داری نیست و باید در این گذر کاردان تر و لایق تر باشد!! در زمان فوران بحران سرمایه داری در دهه پنجاه، جناحی از بورژوازی که بر سر سهم ارزش اضافی با رژیم شاه و رقبا اختلاف داشت با استفاده از دنیای امکانات، سرمایه، موقعیت، مالکیت، قدرت و شبکه عظیم سازماندهی اش و با بهره گیری از سردرگمی، بی افقی و پراکندگی جنبش کارگری بر موج مبارزات کارگران سوار شد و بر اریکه حاکمیت نشست. این جناح تا پیش از تسخیر قدرت، در تبلیغات خود مرتبآ از دزد بودن ، فساد و بی دینی رژیم شاهنشاهی صحبت می کرد، همزمان سبعانه تر و درنده تر از حکام روز سرمایه علیه کمونیسم،علیه هرنوع ضدیت با سرمایه داری تبلیغ می نمود، فعالیت می کرد و کمپین راه می انداخت. طبقه سرمایه دار برای رسیدن به قدرت ، با فریب، خدعه و نیرنگ از نیروی پیکار ما کارگران استفاده می کند. بدبختی اینجاست که بخشی ازکارگران دقیقا همان می کنند که این یا آن بخش ارتجاع بورژوازی می خواهد. اگر سردمداران رژیم فعلی قبل از قدرت گیری، از عدالت برای کوخ نشینان!! یا «آزادی اهالی»!! سخن می راندند، اکنون هم جناحهای بورژوازی مترصد تسخیر قدرت، از ایران آباد، مرفه، حقوق بشر دم می زنند. حرف ما کارگران بر سر رژیم خوب و بد، دینی و لاییک نیست. ما می خواهیم دمل چرکینی را که بانی و باعث کل بدبختیها است ازمیان برداریم.این جرثومه”مناسبات کار مزدی” است.مناسباتی که بر اساس خرید و فروش نیروی کار بنا شده است و تا زمانی که حاکم است اختلاس، فساد، دزدی ، تخریب محیط زیست، کارتن خوابی ، فحشاء و همه بدبختی ها و فلاکت های موجود، وجود خواهد داشت. بیائید پیکار جاری خود را لحظه ای و حلقه ای از یک جنگ سراسری برای نابودی این نظام سازیم.