پرویز همراه دانشجو بودن هویت انسان ها را نمی سازد. هستی اجتماعی آنانست که هویتشان را تعیین می کند. دانشجو در جهنم بردگی مزدی یا از طبقه کارگر، طبقه استثمارشونده و فرودست است، در غیر این صورت به طبقه سرمایه دار، طبقه استثمارگر مسلط و حاکم تعلق دارد. چیزی به نام جنبش دانشجوئی با علم و کتل «صنف دانشجو»!!! کثیف ترین فریبکاری ها و طوق ننگ و نیرنگی است که صاحبان سرمایه و نمایندگان فکری وارونه پرداز نظام سرمایه داری بر گردن دانشجویان خانواده های کارگری می اندازند تا آنان را از سنگر پیکار طبقاتی خود خارج و پیاده نظام زبون، بی اراده و مفلوک سرمایه علیه توده های کارگر سازند. دست به دست دانشجویان یک بخش طبقه سرمایه دار علیه جناح مسلط ماشین دولتی سرمایه شعار دادن، نه فقط هیچ نشانی از هیچ سطح مبارزه علیه شدت استثمار، ستمکشی، فقر، فلاکت، بیخانمانی و بی حقوقی 50 میلیون نفوس توده کارگر نفرین شده دوزخ نشین نظام بردگی مزدی ندارد که بالعکس تلاشی فریبکارانه ولو ناآگاهانه برای ماندگارسازی این نظام گند و خون و وحشت است. اگر اهل پیکار هستید، محیط آموزشی خویش را سنگری از مبارزه طبقاتی ضد سرمایه داری کنید، غواص شط پرخروش پیکار کارگران علیه سرمایه شوید. با مبارزه توده های کارگر در کارخانه ها و خیابان ها همصدا گردید. به میان 18 میلیون زن و مرد و کودک و پیر کارگر آوار، حاشیه نشین، محکوم به گورخوابی، خرابه خوابی و بیتوته در کانال های با قطر یک متر بروید. دست در دست آنها بگذارید، همراه، همرزم، همجوش و هم خروش با آنان جنبش تصرف کل خانه های خالی سرمایه داران را راه اندازید.