جان کارگر در هیچ کجای دنیای سرمایه داری واجد هیچ ارزشی نیست اما آنچه بورژوازی ایران و رژیم درنده اسلامی با کارگران می کند، سبعیت و بربریتی غیرقابل توصیف است. هر لحظه و هر ساعت که می گذرد کتاب تازه ای از جنایات رعب انگیز این رژیم دررابطه با ماجرای شیوع «کرونا»، پروسه اپیدمی شدن و شمار قربانیان آن درایران کشف و باز می گردد. بر اساس آمارهای از زمین و آسمان دستکاری شده رژیم، تعداد کسانی که تا لحظه حاضر جان خویش را بر اثر بیماری از دست داده اند به 12 نفر رسیده است!!. ارقام واقعی قطعا بسیار بیشتر و شاید چندین برابر است. با همه اینها رژیم در قله بی شرمی با آرامش خیال عربده می کشد که شمار مبتلایان فقط 47 نفر است!!!. مراکز بهداشتی بین المللی علی العموم اذعان دارند که  نسبت جان باختگان اپیدمی «کرونا» به کل بیماران در هیچ کجا از 2 تا 3 درصد بالاتر نبوده است، اما وزارت بهداشت جمهوری اسلامی این نسبت را در ایران بالاتر از 25 درصد گزارش کرده است. ماجرا عریان است. وحوش حاکم سرمایه در طول این چند روز زنجیره ای عظیم و طویل از دروغ ها، وارونه پردازی ها و عوامفریبی ها را به هم آمیخته اند. شمار مبتلایان به یقین چند ده برابر و شاید چند صد برابر ارقام اعلام شده است. این بدان معنی است که در همین لحظه حاضر به جای 47 بیمار، صدها انسان سکنه این جهنم وحشت و دهشت، مریض نیازمند معالجه فوری هستند، بدون اینکه زیر هیچ پوشش بهداشتی و درمانی قرار گرفته باشند، صدها انسان مبتلا به بیماری کرونا می باشند و این افراد اولا به صورت عاجل در خطر مرگ هستند، ثانیا هر کدام می توانند در حلقه نخست حداقل 4 انسان دیگر و در حلقه های بعدی 16 نفر و با همین ضریب تکثیر، بخش بسیارعظیمی از ساکنان دوزخ سرمایه داری و قلمرو حاکمیت فاشیسم اسلامی بورژوازی را به این بیماری مبتلا سازند. تا اینجا فقط از مبتلایان می گوئیم، رقم حاملان و ناقلان ویروس مطمئنا دهها برابر افزون است. رژیم بر کل این فاجعه پرده آهنین انداخته است. روزها به این جنایت دست یازیده است، به این خاطر که اولا بازار تیره و تار «انتخاباتش» را از تیرگی افزونتر خلاصی بخشد، ثانیا از سرکشی موج اعتراض و عصیان توده های کارگر در امان ماند. گفتنی است که پیرمفتی دینی درنده یا ولایت فقیه سفاک سرمایه «علی خامنه ای» درست در همان شرایطی که رژیم به خاطر رونق بازار انتخابات، امر به سانسور وحشیانه اخبار بیماری داده است، با وقاحت بسیار بی مانندی از «توطنه بیگانگان» حول رواج خبر بیماری با هدف انصراف افراد از رفتن پای صندوقها سخن رانده است!!!! درندگی، توحش و شناعتی که هیچ زبانی قادر به تشریح آن نیست و هیچ قلمی یارای توصیفش را ندارد. حاصل جنایت ها و بشرستیزی های جمهوری اسلامی در این چند روز در رابطه با شیوع «کرونا» اینک جهنمی است که هیچ کارگری در آن احساس کمترین امنیت جانی نمی کند، همه خود را حامل ویروس، مشکوک به بیماری و در خطر مرگ می بینند. توده های کارگر ایران اکنون بار این فاجعه سترگ دست پخت جمهوری اسلامی را همراه با کل آنچه در این 41 سال از سوی طبقه سرمایه دار و دولتش بر او رفته است یکجا تحمل می کند، در برهوتی سراسر آلوده و بیماری زا، فاقد امکانات ابتدائی بهداشت و دارو و درمان، برهوتی که سرمایه داران دولتی و خصوصی و نظامی و سیویل آن حتی ماسک را به قیمتی دهها برابر معمول به بیماران گرسنه در حال موت می فروشند، برهوتی که کانون انفجار کلیه اشکال انسان کشی ها و سبعیت های سرمایه است، آری در چنین جهنم مشتعلی، توده کارگر لهیده از فشار فقر و بی خانمانی و گرسنگی و گورخوابی باید با اپیدمی مرگ آور کرونا هم دست و پنجه نرم کنند. وضع این گونه است و علیه این وضعیت باید جنگید. چرخه کار سرمایه اینک فقط محل استثمار سبعانه و سلاخی جسم و جان ما نیست، محل کشتار گسترده طبقه ما توسط کرونای مولود سودافزوئی جنایتکارانه سرمایه داری هم می باشد. باید کل این چرخه را از کار انداخت. باید جمهوری اسلامی را مجبور کرد که هفته ها و ماهها کل مزد ما را در عین تعطیل کامل چرخه کار بپردازد. باید تمامی هزینه های دار و درمان بیماران را تا آخرین ریال پرداخت نماید. باید به خاطر جنایتی که علیه ما اعمال کرده است زیر موج نیرومندترین شورش ها و تعرضات رادیکال سرمایه ستیز ما قرار گیرد.