کرونای مولود سرمایه داری در معیت رژیم اسلامی بورژوازی مکمل سایر سلاحهای سرمایه علیه کارگران شده است. زندان ها و شکنجه گاههای فاشیسم دینی سرمایه از کارگران و انسانهای معترض به بربریت حاکمان سرمایه آکنده است. دهها هزار کارگر به جرم مبارزه علیه شدت استثمار، علیه زن ستیزی، آزادی کشی، کودک آزاری، فقرآفرینی، گرسنه سازی، بی خانمان نمودن، آلودگی های زیست محیطی یا سایر جنایات سرمایه و دولتش در شکنجه گاههای رژیم اسلامی به سر می برند. جمعیتی بسیار افزون تر از این عده، باز هم کارگر، از فقیرترین لایه های کارگری به خاطر بدهکاری ناشی از فقر، مقابله با بربریت های مردسالارانه، فحشاء و اعتیاد ناشی از گرسنگی  مولود استثمار وحشیانه سرمایه داری در کنار آن ها اسیر سلولهای زندان هستند. همه اینها اینک سوای سبعیت و جنایتی که دولت سرمایه طی سالیان دراز بر آنها اعمال نموده است به گونه ای بی پناه و فاقد ابتدائی ترین امکانات در معرض تهاجم ویروس کرونا هم قرار گرفته اند. رژیم در طول این مدت و به دنبال شیوع اپیدمیک کووید 19 بسیار آگاهانه دست به کار آزار هر چه بیشتر و حتی کشتار این انسانها گردیده است. افراد مبتلا به ویروس را دستگیر و وارد سلولها کرده است، از مرخصی افراد مبتلا نشده تا مدت ها امتناع نموده است. عده ای از زندانیان مبتلا را به طور موقت زیر نام مرخصی راهی خانه ها کرده است و سرانجام زمانی که شمار مبتلایان در سطحی وسیع رو به افزایش رفته است، با هدف فرار از درمان آن ها حاضر به مرخصی بخشی از اسیران شده است. رژیم در همه این موارد آزار و شکنجه و کشتار زندانیان را مبنی جهتگیری و تصمیم خود قرار داده است.