کل چرخه کار سرمایه داری در ایران آلوده به ویروس مرگ آفرین کرونا است. کارخانه ها، مدارس و همه جا آماج هجوم پاندمیک کووید 19 است. اما سرمایه داران و دولت هار سرمایه عزم جزم کرده اند که روند تولید سود را به بهای مرگ انبوه توده های کارگر پرخروش نگه دارند و از تعطیلی مراکز کار خودداری ورزند. فریاد اعتراض کارگران همه جا علیه این جنایت بلند است. همه عاصی و خشمگین می باشند. توده های کارگر در تمامی استانها و شهرها خواستار تعطیلی حتمی کارخانه ها همراه با پرداخت کامل و بدون هیچ قید و شرط دستمزدها هستند. همین امروز سه شنبه 13 اسفندماه، هزاران کارگر گیلانی، علیه آلودگی گسترده محیط کار و استثمار، علیه امتناع بشرستیزانه سرمایه داران و دولت آنها از تأمین مایحتاج ایمنی مراکز کار و علیه پافشاری جنایتکارانه صاحبان سرمایه بر ادامه کار کارگران در شرایط مرگبار کنونی دست به اعتراض زدند. کارگران خواستار تضمین سلامتی خویش و توقف چرخه تولید در تمامی دوران شیوع بیماری همراه با پرداخت کامل مزدهای این ایام می باشند.