رژیم اسلامی از دادن پکیج بهداشتی مورد نیاز رانندگان تاکسی، برای مقابله مقدور با ویروس کرونا اجتناب می کند. کارگران راننده روزها است که علیه این اقدام بشرستیزانه شهرداری ها و عوامل سرمایه، فریاد اعتراض سر داده اند، آنان از آلودگی تاکسی ها به ویروس، سخت آشفته و عاصی می باشند، جان خویش و مسافران را بسیار وسیع و جدی در معرض خطر می بینند، برای کاهش حتی الامکان این خطر نیازمند پکیج بهداشتی هستند، فقط شهرداری و دولت بورژوازی است که می تواند این وسیله ضروری و حیاتی را برای آنها فراهم سازد. اما رژیم، حاضر به انجام این کار نگردیده است. رانندگان همچنان به اعتراض خود ادامه می دهند. بهداشت و ایمنی وسائل نقلیه به ویژه در این شرایط حساس، در روزهای تهاجم اپیدمیک کرونا یک نیازاساسی سلامتی کل اهالی است. هر گونه تمرد دولت درنده بورژوازی از قبول خواست تاکسیرانان، اقدامی آگاهانه و عمدی در کشتار انسانها است. اعتراض علیه این جنایت فقط امر خاص کارگران راننده نمی باشد. کل توده کارگر باید خشم و قهر خود علیه این وضعیت را ابراز دارند.