کارگری از تبریز: در ایران خودرو تبریز کار می کنم. در اینجا 1400 کارگر استثمار می شوند. عمده قطعات چرخه تولید از قم و تهران به وسیله تریلر به کارخانه حمل می شوند. همه شبانه روز را در دلهره ناشی از آلودگی محیط کار به ویروس کرونا و خطر ابتلا به این بیماری به سر می برم. پدر یک کودک هستم. وحشت از آینده او و خانواده ام هر نوع آرامش را از وجودم دزدیده است. تا جائی که توانسته ایم به کارفرما فشار آورده ایم اما او حاضر است برای یک ریال سود بیشتر صدها کارگر را قربانی سازد.