فایل صوتی: گسترش انفجاری موج بیکاری، گرسنگی و بی خانمانی در زندگی ده ها میلیون توده کارگر، خیمه شب بازی های کریه سیستم قهر ولایی سرمایه داری زیر نام عفو کارگران زندانی و تلاش رژیم برای بسته بندی جنگ داخلی تقسیم سود و سرمایه و قدرت با برچسب محاکمه مفسدان و کل اینها به عنوان جزیی از راهبرد جمهوری اسلامی برای چالش شرایط طوفانی روز یک بار دیگر هفت تپه را کانون بحث ها ساخته است …

/