مطالبی که در این شماره گردآوری شده اند:

 • رژیم اسلامی، تحریم ها و چاره گری ها
 • جنبش کارگری ایران در دوماه اول ۱۴۰۰
 • کمپین شوراسازی
 • طبقه کارگر و سناریوی انتخابات
 • هفت تپه، پیروزی!! یا فاجعه فریبکاری و خودفریبی؟؟
 • شعر”ما را به خاطر می آوری؟”
 • کشتار کارگران در «آزادراه تهران – شمال»
 • سیل جنایت سرمایه 6 کارگر را کشت، دهها انسان را بیخانمان و بی نان کرد.
 • در آستانه اول ماه مه
 • آلاینده ها و امراض مغزی و روانی ناشی از آلاینده های هوایی
 • سرنوشت کارگران فلسطین و جنبش کارگری
 • رژیم اسلامی سرمایه و قتل عام کارگران درمان  (متن تکمیلی 21)

جهت دانلود این شماره بر روی عکس کلیک کنید.