تونل سیاه طاهر ثلاث، منطقه ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه را به شهر جوانرود پیوند می زند. کار احداث این تونل ماهها پیش در سال 1399 آغاز شده و همچنان ادامه دارد. شرایط کار کارگران در اینجا با تمامی مخاطرات سهمگین جانی همراه است. تونل حدود 1080 متر طول، 9 متر و هفتاد و پنج سانتی متر ارتفاع و 12 متر و هشتاد سانت عرض دارد. کارگران در حفاری، معماری و احداث تونل از هیچ وسائل ایمنی برخوردار نبوده و لاجرم برای ساختن هر وجب از 1080 متر آن بیشترین تهدیدات و خطرها را به جان خریده اند. به بدترین شکلی فرسوده  و هلاک شده اند، کمترین دستمزدها را دریافت داشته اند و همین مزدهای محقر نازل را هم با ماهها تأخیر دریافت نموده اند. سرمایه داران به این نیز اکتفاء ننموده و اکنون 6 ماه است که تمامی ساعات روز از کارگران کار می کشند، بدون اینکه هیچ ریالی دستمزد به آنان پردازند. سرمایه دار مالک تونل اداره راه و شهرسازی استان کرمانشاه است که مطابق معمول پروژه احداث را به یک شرکت مقاطعه کاری، دست اندرکار سلاخی کارگران و در اینجا شرکت فروزنده واگذار کرده است. سرمایه داران مالک و مقاطعه کار مدت ها است که به اعتراض کارگران هیچ وقعی نگذاشته و در نهایت سبعیت و زورمداری از پرداخت مزدها خودداری می کنند. کارگران در ادامه ماهها اعتراض و اخطار اینک دست از کار کشیده و پروسه ساختمان تونل را به طور کامل متوقف نموده اند. آنان اعلام داشته اند که تا دریافت آخرین ریال مزدهای معوقه به سر کار باز نخواهند گشت. کارگران همزمان از همه همزنجیران استمدار نموده و خواستار حمایت و همرزمی شده اند. ما از تمامی کارگران ایران، مخصوصا از همه کارگران پیمانی در حال اعتصاب در 114 مرکز کار و تولید نفت انتظار داریم که به جانبداری از خواست های این همزنجیران برخیزند.