سرمایه داری بر کارمزدی و استثمار کارگران استوار است. یک راهکار اساسی برای پایین نگهداشتن مزدها پاسداری از تقدس خانه داری است. طبقه سرمایه دار از طریق کارخانگی، هزینه تولید خود را به میزان بسیار هنگفتی پایین می آورد، کل هزینه‌های پرورش نیروی کار، ایجاد مهد کودک و نگهداری بیماران و پیران را بطور رایگان بر دوش طبقه ما آوار می‌کند. به جای پرداخت بهای نيروی کار دو کارگر فقط دستمزد يک کارگر را پرداخت می کند و رود خروشان سودها را خروشان تر می سازد. با تلقی خانه داری به عنوان وظیفه اصلی زنان، همچنین می توان کار خارج از خانه آنان را کاری غیر ضروری و موقتی تلقی کرد، آنها را با مزد کمتری به کار گرفت و مطیع‌تر در محیط کار استثمار کرد.

رویکرد ضد سرمایه داری کارگران، پرداخت مزد برای کار خانگی را سلاحی بسيار مؤثر در پايان دادن يا لااقل محدود ساختن کار خانگی می داند. این مزد نه به شکل دروغین و کاریکاتوری حق عائله مندی که به همسر وی پرداخت می شود بلکه باید معادل دستمزد هر کارگر شاغل باشد و به حساب هر زن خانه دار واریز شود.

فمینیست ها در مخالفت اظهار می کنند که این مطالبه، خانه نشینی زنان را دائمی می نماید!! بسیار باورنکردنی است که اگر طبقه سرمایه دار و دولتش مجبور به پرداخت تریلیونها تومان مزد برای خانه داری گردند همچنان اصرار بورزند که زنان در خانه بمانند و به امر خانه داری مشغول باشند!! اگر طبقه سرمايه دار و دولتش زير فشار قدرت جنبش کارگری خود را مجبور به قبول اين مطالبه ببيند، آنگاه این طبقه و دولتش و ازجمله همين دولت هار طبقه سرمایه دار ایران بسيار شتابناک تر از محافل چپ و فمینیست دست به کار بيرون کشيدن زنان از خانه ها و اشتغال و استثمار هرچه وسيع تر زنان در قلمرو کارهای خارج از خانه خواهد شد. تن دادن طبقه سرمایه دار اروپا و بيش از همه کشورهای اسکانديناوی به توسعه مهد کودک ها، رختشويخانه های عمومی و مراکز نگهداری از پيران و معلولان و نهادهای مشابه در همان حال که محصول جنبش های عظيم کارگری، انترناسيونال اول، کمون پاريس و انقلاب اکتبر بود، بدون شک محاسبات سودپرستانه و صرفه جويانه نیز در آن نقش مؤثری داشت. سوسیال دموکراسی نه از سر «تمدن» و «حقوق زنان» که اتفاقاً از سر محاسبه سود و زيان سرمايه است که بعضا اینجا و آنجا با بخشهای منحط و مذهبی طبقه سرمایه دار که خواستار دادن مستمری به زنان برای نگهداری کودکان در خانه هستند همراه نشده است.

خانه داری کاری شاق و تباه کننده فکر و شعور زنان است. پخت و پز و نظافت، نگهداری کودک و مراقبت از سالمندان، بیماران و معلولان همه بايد به بيرون خانه منتقل شود. زنان کارگر به اين دليل تن به قبول اين کارها می دهند که زير فشار تنگدستی قادر به پرداخت هزينه رستوران و مهد کودک و مؤسسات نگه داری سالمندان نمی باشند. با دریافت مزد برای خانه داری، زنان خواهند توانست خود را از اجبار به انجام کارخانگی برهانند و همه این امور را به مؤسسات عمومی محول سازند. ناگفته نماند همين امروز در اروپای غربی و شمالی، خانه داری در سطحی بسيار وسيع وجود دارد. تمامی زنان و مردانی که هر کدام در کارخانه و مدرسه و بيمارستان و ساير مراکز کار برای سرمايه کار می کنند و استثمار می شوند همچنان ساعات زيادی را هم در درون خانه کار می کنند و اين کار باز هم در خدمت بازتوليد نيروی کار مزدی خود آنان و در خدمت بازتوليد سرمايه و ارزش افزائی سرمايه است. مطالبه مزد برای خانه داری در پیوند با سایر مطالبات ضد سرمایه داری همچون رایگان شدن مهد کودک، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، نگهداری و مراقبت از بيماران و معلولان و سالخوردگان، رهایی از خانه داری را بطور قطعی تری امکان پذیر می سازد.

از منظر فمینیسم رفرم طلب، سرمایه مدار و چپ نما وجود کار خانگی در بقايای نظامهای کهنه تاريخ و اعتقادات عقب مانده دولتها و مردان ریشه دارد!! وجود خانه داری ربط چندانی به سرمایه داری پيدا نمی کند!! مبارزه طبقه کارگر برای محو ريشه های واقعی وجود کار خانگی را اصلاً لازم تلقی نمی کند!! اين رویکرد، حداکثر انتظاراتش اینست که زنان به جای کار در خانه، در مراکز کار مورد استثمار قرار گيرند و به جای محو کار مزدی، خواستار برابری مزدها گردند. در خیلی موارد هم داغدار کمبود چند وزیر و وکیل زن در برنامه ریزی نظم سرمایه و اعمال این نظم بشرستیزانه بر طبقه کارگرند.  

یک بار دیگر تأکید می کنیم که برای کارگران ضد سرمایه داری، اساس امحاء کامل کار خانگی است، اما مطالبه مزد برای خانه داری، سنگر مشترک زن و مرد کارگر برای ارتقا سطح زندگی است. وابستگی اقتصادی زن به مرد را دچار تزلزل خواهد کرد. ضربه کوبنده ای بر مردسالاری، جنس دوم بودن و حقارت زنان وارد می‌سازد. با اتخاذ این رویکرد از سوی کل طبقه کارگر، توده وسیع زنان کارگر اعتراض به تبعیضات جنسی را نه در پیوستن به گمراهه های کاپیتالیستی فمینیسم که در پیکار سراسری جنبش ضد سرمایه داری جستجو خواهند نمود و در مبارزات ضد سرمایه داری طبقه خود نقش مؤثرتری احراز خواهند کرد.

کارگران ضد سرمایه داری