می جنگند باهم

کنسرن های غول آسا

نیروهای سرمایه

برای سهم خود

در قدرت جهانی

با نام مام وطن

*****

و به قربانگاه می فرستند

مردان و جوانان را

و صاف می کنند

زمین را

از خانه ها

از کارخانه ها

از مدرسه ها

*****

و کودکان و زنان

آواره می شوند

در فرار جنگ

*****

کودکی می میرد

در یمن

و اشکی نمی ریزد

از چشمی

*****

کودکی دیگر

در خواب مرگ می بیند

رویای چشمانی آبی

و کودکی با چشمانی آبی

می لرزد

از فریاد موشک

*****

و کارخانه های اسلحه سازی

کار می کنند بی درنگی

در سه شیفت

و هدیه می دهند به کودک

موشک های دموکراتیک

*****

و راست های افراطی

محبوب می شوند

در دفاع از آزادی

می جنگند باهم

کنسرن های غول آسا

نیروهای سرمایه

برای سهم خود

در قدرت جهانی

با نام مام وطن

*****

و به قربانگاه می فرستند

مردان و جوانان را

و صاف می کنند

زمین را

از خانه ها

از کارخانه ها

از مدرسه ها

*****

و کودکان و زنان

آواره می شوند

در فرار جنگ

*****

کودکی می میرد

در یمن

و اشکی نمی ریزد

از چشمی

*****

کودکی دیگر

در خواب مرگ می بیند

رویای چشمانی آبی

و کودکی با چشمانی آبی

می لرزد

از فریاد موشک

*****

و کارخانه های اسلحه سازی

کار می کنند بی درنگی

در سه شیفت

و هدیه می دهند به کودک

موشک های دموکراتیک

*****

و راست های افراطی

محبوب می شوند

در دفاع از آزادی

7 مارس 2022/ 16 اسفند  1400 – فریده ثابتی

7 مارس 2022/ 16 اسفند  1400 – فریده ثابتی