دستی با گل

دستی با تبر و چاقو

دستی با قانون

دستی با کلام خدا

در کمین تو

****

نامت دختر

نامت خواهر

نامت مادر

نامت همسر

نامت ناموس

نامت زن

*****

قرن ها سکوت

قرن ها اطاعت

قرن ها هق هق و سرکوب

*****

روزی برای تو

روزی بنام تو

روزی که هنوز روزت نیست

تا روز رهایی

*****

روزی که تو خود باشی

روزی که رها سازی

فریادت را

روزی که خود بسرایی

آوازت را

روزی که خود بنویسی

تاریخت را

زیرا که خود انسانی

تاریخ سازی

*****

زیرا که تاریخ

چیزی نیست

جز عمل تو

*****

پس برخیز

 ای داغ نفرت خورده

دنیای رنج وحسرت

دنیای وحشت و تبعیض

همراه با “داغ لعنت خورده

دنیای فقر و بندگی”

فریده ثابتی