کانون واقعی نمایش قدرت ما کارخانه ها، مدارس، بیمارستانها، کشت و صنعت ها، شبکه های برق، حمل و نقل زمینی، هوائی، دریائی، دانشگاهها، حوزه های نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاهها، بنادر، ادارات، فروشگاهها، در یک کلام همه مراکز کار و تولید است. در اینجاست که ما به صورت یک طبقه صاحب عظیم ترین قدرت ها و قادر به بیشترین اثرگذاریها هستیم، می توانیم کل چرخ تولید را از کار فرو اندازیم، تمامی مراکز قدرت رژیم را در تاریکی و تعطیلی فرو بریم، پروسه ارزش افزائی و گردش سرمایه ها را متوقف کنیم، نظم اقتصادی سرمایه را در هم کوبیم، نظم سیاسی سرمایه را دچار عظیم ترین اختلال ها سازیم، سیستم آموزشی را به ورطه تعطیل اندازیم، کل شیرازه حیات اختاپوس سرمایه داری و نهادهای قدرت و حاکمیتش را آماج تعرض و تهاجم و اعمال قدرت قرار دهیم. قدرت ما در این مراکز است، در اینجا هزینه جنبش ما به حداقل می رسد و هزینه رژیم برای میدانداری و سرکوب کارزار ما به اوج می رود. در مراکز کار است که همراه، همزمان با تعطیل کامل چرخه کار و تولید، به طور شورائی به هم می پیوندیم در هر مرکز کار، شورای خود را می سازیم، شوراها را به هم پیوند می زنیم، یک قدرت سازمانیافته شورائی ضد سرمایه، ضد بردگی مزدی می گردیم. به میزانی که این قدرت را متشکل و میداندار کنیم، شروع به تصرف مراکز کار و تولید می کنیم، از درون شوراها، برنامه ریزی کار، تولید، زندگی را آغاز می نمائیم، گسترش می دهیم، گام به گام نیرومندتر می شویم، سازمانیافته تر، آگاه تر، پرشورتر، قدرتمندتر می جنگیم و به سوی جنگ تعیین سرنوشت پیش می تازیم، بیائید چنین کنیم، بیائید بر پائی شوراهای کارگری در محلات، در هر کجا که زندگی، کار، مبارزه است، شورش پرشور و پرشکوه خیابانی جاری را رویه همگن، همپیوند، مکمل چنان جنبشی سازیم، در مراکز کار بر سر سرنوشت تولید، کار، زندگی خویش با سرمایه و طبقه سرمایه دار و دولتش بجنگیم، در محله، خیابان و سطح شهر نیز به عنوان ادامه و استمرار آن خیزش، نظم اقتصادی، سیاسی، مدنی، امنیتی، پلیسی، اطلاعاتی، نظامی سرمایه را از هم پاشیم، کل مستغلات خالی را از دست طبقه سرمایه دار خارج کنیم و محل سکونت میلیونها خانواده کارگری فاقد سرپناه سازیم، بر بلندای قدرت این خیزش شورائی، فروشگاههای بزرگ زنجیره ای طبقه سرمایه دار و دولتش را به تصرف آریم و این فروشگاهها را مرکز توزیع سراسر رایگان همه مایحتاج معیشتی، رفاهی انسانها سازیم، بیائید جنبش موجود را به حق یک جنبش رادیکال کارگری ضد سرمایه داری، ضد بردگی مزدی، جنبش رهائی واقعی انسان کنیم، از کل کارگران جهان بخواهیم که عین کار ما را انجام دهند، به حمایت ما برخیزند، دست در دست ما گذارند تا همراه هم جنبش پرشکوه انترناسیونالیستی رهائی بشر گردیم، همزمان بر دهان یاوه سرای هر سرمایه دار، هر دولتمرد سرمایه داری، هر باند و اپوزیسیون قدرت جوی بورژوازی که می خواهد جنبش ما را نردبان قدرت و سکوی مفاصا حساب با وحوش رقیب کند مشت محکم کوبیم.

کارگران ضد سرمایه داری