همه خبرها حاکی است که همزنجیران کارگر ما در اشنویه با قدرت پیکار خود ماشین قهر و کشتار رژیم درنده اسلامی سرمایه داری را شکست داده و مجبور به خروج از شهر ساخته اند. کارگران زندان ها و شکنجه گاههای دولت سرمایه را در هم شکسته و زندانیان را آزاد ساخته اند. این لحظه ای شورانگیز در کارنامه خیزش سراسری ماست. این پیروزی را سکوی تعرضات نیرومندتر، فتوحات عظیم تر و صف آرائیهای پرشکوه تر سازیم، برای این کار نباید درنگ کرد، حتی در همین منطقه کوچک آزاد شده سرنوشت کار، تولید و زندگی را به دست گیریم. شورائی متشکل شویم، یک قدرت سازمان یافته شورائی ضد سرمایه داری گردیم، همه مراکز کار، تولید، هر کجا که خورد، خوراک، پوشاک تولید می شود، هر کجا که مایحتاج معیشتی، رفاهی، وسائل خانه، امکانات مورد نیاز زندگی آفریده می شود، هر شبکه آب، برق، گازرسانی، حمل و نقل، هر مرکز دارو، درمان، مدرسه، مهد کودک، تمامی شرکتهای فروش و توزیع مایحتاج عمومی، کل این مؤسسات را به صورت کاملا جمعی، شورائی، با دخالت آزاد، خلاق، برابر، آگاه یکایک اهالی برنامه ریزی کنیم، این کار را با شعور جمعی و شورائی خود، بدون هیچ صاحب سرمایه، بدون هیچ دولت یا نهاد بالای سر، با دخالتگری نافذ برابر انجام دهیم. چه تولید کنیم و چه تولید نکنیم را، توزیع کاملا برابر مبتنی بر هر که هر چه احتیاج دارد را اساس کار قرار دهیم، دخالتگری مستقیم، نافذ و برابر همه آحاد در این برنامه ریزیها، سیاست گذاری ها، تصمیم گیری ها، اجرا کردن ها و به انجام رساندن ها پشتوانه نیرومند هر گام موفقیت ما در این کارزار و در جنگ سراسری روزمان علیه سرمایه داری است. با قدرت شورائی خود کل خانه های خالی سرمایه داران را تصرف و محل زیست بی سرپناهان سازیم. همزمان، همگن و هم پیوند با نکته، نکته فراخوان بالا از کل کارگران ایران، از توده های کارگر منطقه، کارگران ترکیه عراق، آذربایجان و جاهای دیگر می خواهیم که به حمایت کارگران اشنویه برخیزند، همزنجیران اشنویه ای ما برای آنکه برنامه ریزی کار، تولید و سرنوشت زندگی خود را در اختیار گیرند از زمین و زمان نیازمند همراهی، همدلی، همسنگری، همرزمی شما هستند، برای آنکه موفق گردند باید مایحتاج چرخه کار و تولید خود را به دست آرند، این کار با دستان توانای شما قابل انجام است، در هر کجا که زندگی و کار می کنید برای حل معضلات سر راه این همزنجیران وارد میدان گردید، اشنویه کوچک را کانون همبستگی انترناسیونالیستی کارگران ایران، منطقه، جهان علیه سرمایه داری سازید. خارج شدن اشنویه توسط کارگران این دیار از چنگال سرمایه را نطفه روینده جنبش رادیکال سرمایه ستیز خارج سازی همه جاهای دیگر از سیطره نظام بردگی مزدی سازیم.

کارگران ضد سرمایه داری