به کارگران رسمی نفت!

اعلام حمایت شما از توده وسیع معترضان شیفته رهائی و عاصی از فشار گرسنگی، فقر، سیه روزی، همراه با نجوائی که پیرامون اعتصاب سراسری شروع کرده اید، شایسته ارجگذاری است. ما این همصدائی و همراهی را می ستائیم، اما به عنوان جزء جدائی ناپذیری از همین ارجگذاری، به عنوان عده ای کارگر همزنجیر، با عزیمتگاهی کارگری و ضد سرمایه داری لازم می بنیم که پاره ای اشکالات، پاشنه آشیل های مهم و وارونه بینی های موجود در اطلاعیه اعلام پشتیبانی را با شما در میان گذاریم. از آنچه قابل اغماض است می گذریم، موارد اساسی را مطرح می کنیم.

1 – چرا فقط قتل مهسا؟! در طول این 11 روز بیش از 80 معترض توسط ماشین کشتار فاشیسم اسلامی سرمایه درو شده است، هزاران نفر تسلیم شکنجه گاهها شده اند، بیش از 110 شهر شاهد وحشیانه ترین حمام خونها از جانب وحوش حاکم سرمایه بوده است. قتل مهسا مسلما کبریتی بر کوه عظیم خشم و قهر دهها میلیون کارگر به جان رسیده از فشار انفجارآمیز استثمار، گرسنگی، بی سرپناهی، کل بدبختی ها و سبعیت های مولود سرمایه داری بوده است.

2 – نوشته اید که حمایت خود را از اعتراضات کف خیابان اعلام می کنید و اضافه نموده اید که خودتان نیز بخشی از همین مردم هستید، اکثریت قریب به اتفاق معترضان، کارگر و جوانان خانواده های کارگری هستند، شما نیز کارگرید و در یکی از حوزه های مهم ارزش افزائی سرمایه استثمار می شوید. فاجعه بارترین معضل این جنبش آنست که در عین کارگری بودن، متشکل از توده کارگر بودن، فاقد هر میزان بار طبقاتی کارگری یا جهتگیری رادیکال ضد سرمایه داری است. در حالی که اعتراض و طغیان جاری با گوشت، پوست، خون توده کارگر گرسنه، مفلوک می سوزد، اما کل انتظارات، خواستها در مشتی شعارهای رژیم ستیزانه فاقد بار کارگری، ضد سرمایه داری خلاصه شده است. از این هم دردناک تر هیچ بخش معترضان حاضر به بیان هویت طبقاتی خود نیستند، هیچ عده از کارگر بودن خود کلامی بر زبان نمی آرند. این جنبش با این عظمت و شکوه با داشتن این پاشنه آشیل مهلک، در خطر بلعیده شدن توسط اپوزیسیون های مردارخوار بورژوازی است. کمترین انتظار از شما آن است که دست به کار چالش این کاستی و پاشنه آشیل مهلک گردید. شما به جای اینکه با درفش طبقاتی رادیکال ضد سرمایه داری وارد میدان شوید، به جای آنکه از همگان بخواهید بر هستی اجتماعی خود، بر کارگر بودن خویش، بر خواست های طبقاتی خود تأکید کنند، خودتان نیز به انکار هستی طبقاتی و اجتماعی خود می پردازید!!

3 – از احتمال پیوستن خود به خیزش گفته اید و اعتصاب سراسری را در حد یک تهدید مطرح نموده اید، چرا پیوستن؟! و چرا تهدید به اعتصاب؟! چرا در صف مقدم این خیزش پرشکوه قرار نمی گیرید؟ چرا همزنجیران خود را در سراسر ایران فراخوان باران نمی کنید که چرخ کار و تولید را از چرخش باز دارند؟ نظم اقتصادی، سیاسی، امنیتی و همه چیز سرمایه داری را در هم کوبند، چرا از آنها نمی خواهید که هر کجا هستند شورا سازند، شوراها را به هم پیوند زنند، یک قدرت سازمان یافته شورائی ضد بردگی مزدی گردند، با این قدرت بیشترین خواست ها را بر طبقه سرمایه دار و دولتش تحمیل کنند، دشمن را ضعیف تر و خود را نیرومندتر سازند و آماده سرنگونی رژیم حاکم و نابودی کامل سرمایه داری گردند، چرا هیچ کلامی در این گذر نمی گوئید و لام تا کاف سکوت می کنید. پیشینه شما به شکل رقت باری با اتخاذ چنین رویکردی بیگانه است، آرزوی ما آن است که این پیشینه را برای همیشه پشت سر بگذارید، به همزنجیران پیوندید و راه پیکار ضد سرمایه داری پیش گیرید.

کارگران ضد سرمایه داری

ما کارگران رسمی شاغل در بخش های عملیاتی نفت قتل مهسا امینی را که حقیقتا هشداری به همه ما مردم بود، و با هیچ دلیلی قابل توجیه نیست، شدیدا محکوم میکنیم. چنین جنایت و جنایاتی قلب همه ما را بدرد آورده است. ما حمایت قاطع خود را از اعتراضات مردمی در کف خیابان اعلام میکنیم و خود بخشی از همین مردم هستیم که بیش از چهل سال است زندگی و کرامت انسانی مان بدست حاکمیت مستبد و ضد بشر پایمال شده است. از جمله همین امروز وضع معیشت به جایی رسیده است که هیچ تامین و شرایط قابل تحملی برای ما مردم نمانده است. ما خود شاهد بودیم که وقتی جمع شدیم و پیگیر مطالباتمان شدییم، همکارانمان را دستگیر کردند و برایشان پرونده تشکیل دادند. ما دیگر به ادامه این شرایط برده وار زندگی و کار تن نمیدهیم. ما اولتیماتوم داده بودیم که اگر به خواستهایمان پاسخ داده نشود با خانواده ها به خیابان خواهیم آمد و حالا نه فقط مطالباتمان جواب نگرفته است، بلکه حاکمان اعتراضات ما مردم را دارند با سرکوب و گلوله پاسخ میدهند. با گشت ارشادشان به جان مردم افتادند و مهسای ما را به قتل رساندند و این شتری است که پشت در خانه هر کدام از ما خوابیده است. قدرت ما در اعتصاب سراسری و متحد ماست. ما ضمن اینکه همان مردمی هستیم که در تجمعات خیابانی حاضر میشویم و شعار زن، زندگی، آزادی سر میدهیم، اخطار میدهیم که اگر سرکوبگری ها ادامه یابد، اگر همه دستگیر شدگان آزاد نشوند، اگر به فضای پادیگانی در خیابانها و در شهرها و در محیط های کارمان پایان داده نشود و اگر معیشت و کرامت ما به ما بر نگردد همانطور که قبلا نیز اعلام کردیم دست از کار خواهیم کشید و این بار با خانواده هایمان و همراه مردم تجمع خواهیم کرد. دست از سرکوب و جنایت بردارید. معیشت، منزلت، حق مسلم ماست..

بخشی از کارکنان رسمی صنعت نفت