سرمایه نابود می سازد

زمین را

با استثمار طبیعت

با آلودن آب

با مرگ آبزیان

با آبیاری سمی

در کشتزارهای برنج

*****

سرمایه نابود می سازد

طبیعت را

با استثمار منابع

برای

تولید بی وقفه

ونابود می سازد

حیات وحش را

با اشغال زیستگاه

*****

سرمایه پروار می کند

حیوان را

گاو و مرغ و ماهیان را

با هورمن

برای کشتن

*****

سرمایه محدود می کند

آسمان را با برج

مزارع و تپه ها را با ویلا

*****

سرمایه بیمار می سازد انسان را

با تشعشع، با هورمن، با فست فود

بافقر و گرسنگی

سرمایه منکوب می کند ذهن را

با تبلیغات، با مدیای رسمی، با آموزش اجباری

*****

سرمایه بیگانه می سازد انسان را

با خود ، با دیگران

با تولید، با توزیع

با حق مقدس مالکیت

با خرید نیروی کار

*****

سرمایه زندان می سازد

شکنجه می کند

به دار می آویزد

سرکوب می کند

کله های آگاه

از سموم سرمایه را

انسان معترض را

فریاد حق جو را

*****

سرمایه رجز می خواند

با ارتش، با مشت آهنین

با توپ و تانک

سرمایه فقر می آفریند

و می خرد فقرا را

برای سرکوب

با نام پارامیلیتر و بسیج

*****

اما

سرمایه می ترسد

آز آگاهی ، از اتحاد

از مشت های به هم پیوسته

بهر شکستن زنجیر بردگی

بهر رهایی از ستم دیو قهر و جور

در کارخانه، مدرسه و معدن

در دانشگاه، در کوچه های انقلاب

در خانه و محله و هر جای رنج و کار

فریده ثابتی

نوامبر 2022/ مهر 1401