اطلاعیه اخیر پزشکان ضمن اعتراض خشمگین علیه کشتارسبعانه کودکان، جوانان،

زنان و انسان های معترض توسط رژیم درنده اسلامی، ضمن بزرگداشت یاد پزشک مبارز جانباخته «پریسا بهمنی» بسیار شفاف، قاطع بر پای بندی استوار و آهنین، بر دو نکته اساسی زیر تأکید ورزیده است.

1- با همه توان به مداوای توده وسیع معترضان سرکوب شد، مجروح، مصدوم و آماج گلوله باران وحوش حاکم خواهد پرداخت. کل درندگی ها، بریریت ها و بشرستیزی ها سپاه پاسداران، نیروی بسیج، پلیس، لباس شخصی و سایر عمله کثیف اعمال قهر رژیم حاکم برای باز داشتن پزشکان، پرستاران، بهیاران و کادر درمان از معالجه مقدور، ممکن و هر چه مؤثرتر زخمیان، آسیب دیدگان، به خون خفتگان، ستمدیدگان را خنثی خواهند کرد. در کنار توده وسیع استثمار شده، فرودست، رنج دید و ستم کشیده با صلابت تمام خواهند ایستاد، همسنگر آنها خواهند بود، دست در دست آن ها علیه نظام بانی و باعث تمامی سیه روزی ها و رژیم درنده اسلامی حاکم مقاومت و مبارزه خواهند نمود. به عنوان جلوه تابناکی از این همرزمی و پیکار سراسری جمعی هر مبارز زخم دیده ای، هر همسنگر به خون نشسته ای، هر مجروحی را درمان خواهند کرد.

2 – با اتکاء به قدرت لایزال توده عاصی و معترض، آمبولانس ها و کل امکانات پزشکی، درمانی را که رژیم اختاپوسی اسلامی از دسترس انسانهای نیازمند مجروح و بیمار و در حال مرگ، خارج ساخته و برای حمل و نقل قوای ددمنش سرکوب به کار می گیرد، از مصادره دژخیمان بیرون می آورد و در خدمت بیماران، ستمزدگان و معترضان مصدوم قرار می دهد.

هر دو نکته بالا نه فقط واجد اهمیت شایان هستند که به نوبه خود بسیار درس آموزند و برای همه کارگران قابل آموختن است. بنمایه هر دو اخطار پزشکان معترض مبارز این را تصریح می کند که باید به استحکامات دشمن، به آنچه که حاصل کار، تولید، رنج ، زحمت ما است و استثمارگران حاکم آنها را از دستان ما خارج نموده اند، به مالکیت خود در آورده اند، سرمایه خود ساخته اند، ابزار اعمال قدرت ضدانسانی خود بر ما نموده اند، آری کل این امکانات را باید از چنگال قهر وحوش حاکم بیرون آورد. اعتراض جاری ما باید این ریل را پیش گیرد، باید به شعارپردازی های توخالی اکتفا نکند، آنچه را که حاصل کار و استثمار اوست به تصرف آورد و وسیله تحکیم موقعیت پیکار و آرایش قوای طبقاتی خویش سازد. باید این کار را با تکیه بر قدرت متحد جمعی دستور مبارزه روز کند و در این راستا پیش تازد. آین راهی است که باید کل کارگران همیشه، همه جا و در تمامی شرائط دنبال کنند. کاری که بدبختانه انجام نداده اند و در همین شرائط روز نیز به گونه فاجعه باری از آن دوری می جویند. ما این اقدام رادیکال پزشکان مبارز را ارج می گذاریم، گام بعدی که چشمها منتظر برداشتن آنست، سازمانیابی شورائی قدرت جمعی برای خارج سازی شبکه درمان از دست طبقه مسلط حاکم و رایگان سازی هر نوع دارو و درمان است.

کارگران ضد سرمایه داری