دو میلیون و سیصد هزار زن، کودک، پیر، جوان فلسطینی، زندانی تیره روز سیاهچالی هستند که هیچ روزنه ای برای هیچ ارتباطی با دنیا در پیش رو ندارد،. راه ورود هر قرص غذا و دارو، هر چه که احتیاج زنده بودن و زنده ماندن است بر روی آنها بسته است. آب قطع است، برق قطع است، همه مجاری حیات مسدود است، تنها و تنها چیزی که از حق ورود بی مهار به این سیاهچال برخوردار است. بمب است. بمبهائی که از سوی بمب افکن های مجهز به آخرین دستاوردهای علم، صنعت، تکنیک، فکر، سیاست سرمایه جهانی بر سر این دو میلیون و سیصدهزار انسان فرو می بارد. تا لحظه حاضر اجساد قطعه، قطعه شده بیش از 497 تا 600 کودک شیری و خردسال از زیرآوارهای ناشی از بمبارانهای هوائی دولت اسرائیل پیدا شده است. وحوش حاکم اسرائیل با پشتیبانی بدون قید و شرط دولت درنده امریکا، دولتهای اروپائی، نهاد موسوم به اتحادیه اروپا اعلام داشته که بمبارانها را تا نابودی کامل غزه ادامه خواهد داد. بیش از 80 درصد سکنه مفلوک این نوار 365 کیلومترمربعی باید کومه مسکونی خود را ترک کند. شمار کشتگان فلسطینی از چندین هزار تجاوز کرده و در هر دقیقه سیر صعودی می پیماید.

سرمایه داری جهانی و درندگان حاکم اسرائیل 75 سال است که دست به کار این حمام خونها، بمبارانها، جنایت ها، علیه توده کارگر آواره فلسطین هستند. آنها موج اخیر هولوکاست ها را به حمله چند روز پیش گروه حماس به خاک اسرائیل و کشتن، زخمی شدن و اسیر شدن جمعیتی چشمگیر از اسرائیلی ها قفل نموده اند. حماس چه نیروئی است؟ فرایند زایش، راهبرد، اهداف، کارنامه اش چه می باشد؟ موضوعی است که به منا تاسبت های مختلف باز گفته ایم. حماس دست ساخت مستقیم امریکا، سیا، موساد، دولت اسرائیل، شاباک است. دست ساختی که در عین حال بار تناقضات لاینحل سرمایه جهانی، بار تناقضات قهری برنامه ریزیها، سیاستگذاریها، جنگ افروزی های بورژوازی را بر گرده خود حمل می کند. اختاپوس «جمهوری اسلامی» در بطن رقابت جوئیها، کمونیسم ستیزیها، کارگرکشی های مشترک امریکا و رژیم شاه نطفه بست، بالید، متولد شد اما حاصل زایمان حتی پدیده خیلی دلخواه امریکا هم نبود. همین مسأله در مورد القاعده، طالبان، همانندان هم مصداق داشت. ایالات متحده در رقابت با شوروی برای پیدایش مجاهدین افغان و بعدها طالبان در یک چشم به هم زدن 14 میلیون قران چاپ کرد و انتشار داد، اما طالبان الگوی ایدآل امریکا نشد. حماس نیز از بطن چنین روندی زائید و در همان حال مولود متناقض سرمایه داری، رژیم اسرائیل و قطب غربی سرمایه جهانی بود. نکته اساسی آنست که سلسله جنبان واقعی رخداد موسوم به طوفان الاقصی اولا نه گروهی به نام حماس که آتشفشان سرکش قهر، خشم، گرسنگی، آوارگی، بی داروئی، حقارت، ذلت و نفرین شدگی 4 میلیون کارگر فلسطینی است. ثانیا همان حماس با همان هویت ارتجاعی، پیشینه و کارنامه معلوم الحالش نیز دست به کار بریدن سر کودکان و مثله کردن پیرزنان نبوده است. آنچه در تریبون های اختاپوسی دولتهای امریکا، اروپا، اقمار انها جنجال شده، یکراست و مستقیم خلق زمینه برای افروختن شعله های هولوکاستی است که الان بر سر دو میلیون کارگر مفلوک فلسطینی آوار است. دروغ بودن آنچه بایدن، نتانیاهو، رسانه های غربی ساز کرده اند از دیروز تا حالا نقل محافل حتی ناشران این دروغها است. با همه اینها دولت درنده اسرائیل، امریکا، بلوک بندی غربی سرمایه داری عزم جزم کرده اند تا دو میلیون کارگر فلسطینی، دو میلیون از سیه روزترین، مفلوک ترین لایه طبقه کارگر جهانی را در آتش قهر حمام خون و بشرکشی خود خاکستر سازند. همین الان دولتهای آلمان، فرانسه، دانمارک، هلند، بلژیک، اتحادیه اروپا به تمامی شهروندان این ممالک اخطار داده اند که حمایت از توده های نفرین شده فلسطین به طور کامل ممنوع است، هرشکل حمایت از سکنه غزه در مقابل هولوکاست آفرینی اسرائیل، توسط پلیس و عمله قهر سرمایه سرکوب خواهد شد. همه باید به حمایت از حمام خون اسرائیل در غزه برخیزند!! آنچه در برابر چشمان ما جاری است. فقط هولوکاست سرمایه داری و وحوش حاکم اسرائیل علیه ساکنان غزه نیست، هولوکاست اختاپوس سرمایه داری علیه بشریت و بشر بودن هست. فاجعه به این حد نیز محدود نمانده است. بارها شاهد بوده ایم که در همین جهنم سرمایه داری ایران، همزنجیران ما در اعتراضات، اعتصابات و مبارزات خویش علیه فقر و فلاکت دامنگیر و دستمزدهای نازل به جای سرشکن سازی خشم و قهر خود علیه سرمایه، علیه طبقه سرمایه دار، علیه بربریت و جنایت رژیم اسلامی به عنوان دولت درنده سرمایه داری، شعار «فلسطین عامل بدبختی است» سر داده اند!! ترجمه دقیق زمینی این شعار این است که گویا جمهوری اسلامی رژیم پاسدار حقوق، رفاه، آزادی، زندگی انسانی توده های کارگر فلسطین است!!! تلقی ضد کارگری وحشت آمیزی که توسط اپوزیسیون های ارتجاعی اولترا راست بورژوازی مانند سطلنت طلبان در شیارهای مغز کارگران کشت و آبیاری می شود. سؤال مهمی که در برابر یکایک این کارگران قرار دارد آن است که: آیا فقر، گرسنگی، آوارگی، مزد نازل، محیط زیست مرگبار، بی داروئی و سایر سیه روزیهای آنان از اینجا بر می خیزد که حاصل کار و استثمارشان توسط رژیم اسلامی نان سفره کارگران فلسطینی می گردد؟؟!! یا متضاد با این پندار راسیستی، کل این کوهسار عظیم حاصل کار، تولید، استثمار یکراست سرمایه طبقه سرمایه دار و دستمایه قدرت طلبی، زیادت خواهی، توسعه جوئی و بحران آفرینی جمهوری اسلامی در منطقه و جهان می شود؟؟ شعور زیادی لازم نیست تا تشخیص دهیم که پاسخ واقعی نه اولی بلکه دومی است. پاسخ اول فاشیستی، ضد کارگری و ضربه کوبنده ای بر وحدت، همبستگی و اتحاد طبقاتی کارگران دنیا است، پاسخ دوم بالعکس آهنگ همپیوندی، همرزمی، همسنگری و همجوشی ضد سرمایه داری کارگران جهان است. یک نتیجه منحط، تباه و ضد کارگری رژیم ستیزی توخالی فراطبقاتی و فاقد بار ضد سرمایه داری اتفاقا غلطیدن در باتلاق همین گونه توهمات ویرانگر است. این که به جای جنگ با سرمایه و ماشین حاکمیت سرمایه داری، عمله تسویه حساب میان مافیاهای حاکم و اپوزیسیون بورژوازی شویم. ما ضمن دعوت این همزنجیران به نقد آگاه و ضد سرمایه داری پندارهای نادرست راسیستی، از کل توده همرزم و همزنجیر می خواهیم که در این شرائط بسیار حساس تاریخی در کنار کارگران هولوکاست زده فلسطینی قرار گیریم. همزمان با تمامی قوا برای افشاء بحران آفرینی ها و جنگ طلبی های رژیم اختاپوسی اسلامی سرمایه زیر پوشش سراسر فریب، دروغ و وارونه بافی «حمایت از فلسطین» تلاش کنیم. همه جا فریاد سر دهیم که جمهوری اسلامی، این هیولای وحشی حاکمیت سرمایه به همان میزان که دشمن طبقاتی ما است دشمن کارگران فلسطین نیز هست. فریاد کشیم که ما، کارگران اسرائیل و توده کارگر فلسطین گردانهای متحد طبقه کارگر جهانی هستیم، جمهوری اسلامی، دولت اسرائیل، دولت امریکا و کل دولت های دنیا دشمنان تا بن دندان مسلح و بشرکش مخالف همه ما می باشند. هر نوع مشارکت در تظاهرات ساختگی و فریبکارانه جمهوری اسلامی زیر بیرق دروغین حمایت از فلسطین را محکوم سازیم و دست به کار تلاش برای سازماندهی اعتراضات مستقل طبقه خود در پشتیبانی از کارگران همزنجیر فلسطینی و علیه حمام خون دولت درنده اسرائیل گردیم.

کارگران ضد سرمایه داری