بالا و پائین الگوئی از نظم سیاسی، حکومتی سرمایه داری که نامش «دموکراسی» است تا حال این بوده که منادیانش فروشنده افتخار حق تظاهرات، حق آزادی بیان، حق اعتصاب و مانند اینها باشند. از این گونه حقوق بگویند و زیر بیرق این حقوق! هر گونه حق آگاهی، اعتراض، مبارزه، سازمانیابی، کارزار علیه اختاپوس سرمایه داری را از 80% سکنه کارگر دنیا سلب کنند. آنها در تمامی طول این صد سال و چند دهه بسیار موفق و مغرور در این فریبکاری پیش تاختند. در سراسر دنیا بساط شستشوی مغزی پهن کردند. گفتند که «دموکراسی» کلید رهائی انسان است، آتشفشان عظیم همه حق ها است!!، حق رآی آزاد!!، اعتراض آزاد!!، تشکل آزاد!!، بیان آزاد!!، جهان آزاد!!! است. ابعاد فتوحات آنها در این جنگ فریب آمیز چنان بود که مثلا بخش نسبتا وسیعی از کارگران ایران نیز به محض سخن از بشرستیزی، آزادی کشی، نسل کشی، جنایت آفرینی سرمایه داری فریاد انتقاد سر می دادند که چنین نیست!! سرمایه داری خوب هم وجود دارد!! به اروپا نگاه کنید، دولت ها با رأی آزاد همه شهروندان بر اریکه قدرت نشسته اند، اعتراض علیه آنها آزاد است، اعتصاب علیه آنها و تصمیمات آنها مجاز است. در یک کلام اینکه فقر و فلاکت و زندان و شکنجه و سلب حق اعتصاب و اعتراض و آزادی بیان فقط کار مشتی دولتمرد بی کفایت متحجر دینمدار است. این حرفی است که به حد وفور حتی از همزنجیران کارگر ما شنیده شده است. بنیاد کلامشان این بوده است که سرمایه داری اساسا بد نیست، نوع دینی آن با حکومتگران نالایق و فاسد است که بسیار بد است و نصیب ما گردیده است!!. پیام بسیار کوتاه و فشرده ما به این همزنجیران آن است که لطفا رخدادهای روز و آنچه در فلسطین و دنیا می گذرد را کمی تعمق کنید. همه شما بسیارخوب می دانید که نفرت و خشم ما کارگران ضد سرمایه داری از پدیده ای به نام حماس در مدار اوج است. در این رابطه به اندازه کافی گفته ایم و نوشته ایم . بحث بر سر ماهیت، پیشینه و کارنامه حماس نیست، سخن از تأکید و باز هم تأکید بر این واقعیت عریان زمخت است که کل اردوگاه دموکراسی، کل دولت های سرمایه داری، کل ساختار نظم سرمایه، کل آموزش، افکار، فرهنگ، مدنیت و حقوق منبعث از وجود سرمایه و پاسدار سرمایه داری، همه و همه به نوبه خود به وقت نیاز و به محض احتیاج، دقیقا همان می کنند که حماس ها انجام می دهند. اختاپوس خبری بین المللی سرمایه داری درطول این چند روز سراسر دنیا را از دروغ بی شرمانه «سر بریدن کودکان اسرائیل توسط فلسطینی ها» آکنده است!!. برای زنان و دختران مورد تجاوز قرار گرفته اسرائیلی اشک تمساح ریخته است!! دروغهای گوبلزوار عظیمی که روز بعد حتی توسط خودشان و البته پس از نتیجه گسترده دلخواه تکذیب شد. اردوگاه دموکراسی، دولتهای سرمایه داری خیلی دموکرات و هیولای رسانه ای سرمایه طوفان دروغ راه انداختند تا فریبکاریهای وقاحت آمیز خود را مجوز مشروعیت یکی از عظیم ترین حمام خون ها و نسل کشی های دولت درنده اسرائیل علیه دو میلیون کارگر مفلوک و نفرین شده فلسطینی سازند. حق مسلم و بدون قید و شرط دولت اسرائیل دانسته و می دانند که دو میلیون انسان را از خانه و کاشانه خود آواره کنند و کاروان آواره و بی پناه و بی نان و گرسنه و زخمی آنها را به رگبار بندد. همزمان سوسیال دموکراسی نازیست و هیتلر سوسیال دموکرات آلمان، مکرون فرانسه، سوناک انگلیس و تمامی دیده بانان باروی بلند دموکراسی اعلام داشته اند که هر گونه اعتراض در حمایت از نفرین شدگان فلسطینی ممنوع است و توسط پلیس سرمایه سرکوب خواهد گردید. سؤال ما از همزنجیران کارگر ایرانی این است که آیا باز هم معضل خود را «فقدان دموکراسی» می دانید و به یاوه سرائی های فریبکارانه اپوزیسیون های سوداگر بورژوازی که ریشه همه مشکلات را در کمبود دموکراسی می بینند باور دارید؟؟!! آیا آنچه می بینید تجسم عریان واقعیتی نیست که ما همواره و همه جا فریاد زده ایم. ریشه همه معضلات در وجود سرمایه داری است، دموکراسی هم الگوی نظم بشرستیز سرمایه است. باید دست بر ریشه نهاد و دست به کار سازمانیابی شورائی سراسری قدرت پیکار ضد سرمایه داری خود شویم. آخرین کلام اینکه همصدائی، همپیوندی و حمایت از چند میلیون کارگر همزنجیر و هولوکاست زده فلسطینی با صف مستقل طبقاتی، همراه با تلاش فعال، هوشیار، بیدار، و آگاه برای افشاء عوامفریبی ها، دروغ ها و شیادی های جمهوری اسلامی در رابطه با فلسطین می تواند بخشی از کارزار طبقاتی ما گردد. جنایات دولت ها و سرمایه داری جهانی علیه کارگران فلسطینی را محکوم کنیم، فریاد زنیم که جمهوری اسلامی، دولت اسرائیل، همه دولتهای سرمایه در تحمیل تمامی سبعیت های سرمایه داری علیه کارگران دنیا از جمله کارگران فلسطین از یک قماش و یک جنس هستند. ما کارگران هستیم که باید دست در دست هم به حمایت از مبارزات همدیگر برخیزیم.

کارگران ضد سرمایه داری