دسته: مقاله ها

به تمامی همزنجیران کارگر!

مادام که سرمایه داری هست مبارزه طبقاتی جبر زندگی ماست. این مبارزه مراحل متفاوت تکوین، بالندگی، استخوانبندی، آگاهی دارد، شکلهای مختلف احراز می کند، اما در همه این حالات، شکلها، تجلی اعمال قدرت طبقه ما علیه استثمار، ستم، حاکمیت و وجود سرمایه داری است، اگر قدرت خود را سلاح تغییر الگو، جایگزینی این رژیم با […]

خیزش معترضان و دعای توسل مردگان برای «بازپس گیری زندگی»!

جنبش جاری در کنار دستاوردهایش گورستانها را هم لرزانده است. بدترین گمراهه ها، راهبردها، باورها، نسخه پیچیها را از گورها نبش و راهی رسانه ها، اتاق فکرها، دکه های تولید آلترناتیو کرده است. قیامتی از اندیشه های مسموم که شعور، فکر، زندگی، پیکار نسل جوان طبقه کارگر را هدف گرفته است. «بازپس گیری زندگی»!! همه […]

کارگران رسمی نفت، امتیازگیری محقر گروهی یا همصدائی با همزنجیران؟!

آنچه کارگران رسمی نفت در روز بیست و شش آذر انجام دادند، اسفبارتر و شرم آورتر از آن است که از حافظه ها پاک شود. برای داشتن تصویری کمرنگ از ماجرا باید همه مؤلفه های دخیل، حاضر و ناظر در حادثه را پیش چشم آورد. سه ماه و نیم، از شروع تظاهرات خونبار و عضیان […]

نگاهی به فراخوان شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

نقطه قوت، پاشنه آشیل مهم این اولین باری نیست که ما به بررسی وجوه قوت و ضعف کارکرد «شورای سازماندهی اعتراضات…» می پردازیم، بارها، جهتگیری، راهکار، چاره اندیشی کم یا بیش سرمایه ستیز این رفقا را ستوده ایم وبرای درس آموزی پیش روی توده کارگر نهاده ایم، کاستی ها، فروماندگی ها، را نیز رفیقانه، دردمندانه […]

قدرت نظام سرمایه داری از نیروی کار ما کارگران مزدی نشات می گیرد

طبق تحلیل های که بر مبنای آمار جمهوری اسلامی سرمایه چند سال پیش انجام گرفت نسبت کار اضافی به کار لازم به طور متوسط  1 به 11 بوده است. اگر محصول کار کارگر 11 تومان باشد  1تومان به عنوان مزد به کارگر داده می شود. بدون شک  این نسبت در سال های اخیر  بیشتر شده […]

فقط قدرت متحد کارگران قادر به توقف ماشین اعدام رژیم اسلامی است

چه تعداد از دهها هزار معترض دستگیر شده خیزش جاری و اسیر در شکنجه گاههای مخوف جمهوری اسلامی، تا حال عملا، بدون هیچ اعلام رسمی، تسلیم جوخه مرگ شده اند، معلوم نیست، آنچه اینک، همه جا بر سر زبان ها و تیتر رسانه ها است اعدام محسن شکارچی است. معترض غیور و فداکاری که می […]

در رابطه با سرَک کشیدن سلطنت از زباله‌دانی تاریخ

با شتاب گیری انقلاب ضد رژیم سلطنتی سرمایه داری در سال ۵۷،  دیدیم که قدرت های سرکش جهانی سرمایه داری دست به کار تشکیل کنفرانس گوادولوپ شدند و از خمینی و وحوش اسلامی همراه، رونمائی کردند، جمهوری اسلامی مستقر گردید تا سرمایه داری ایران را از خطر انقلاب واقعی کارگران، زحمتکشان برهاند. دو دهه اول […]

اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان

زمزمه اعتصاب از مدتی پیش وجود داشت. سطح نازل، مزدها، فوران قیمت ها، فلج شدن بیش از پیش چرخ معاش و فاصله عمیق میان دستمزد و بهای واقعی بازتولید نیروی کار ملاط زمزمه ها را تعیین می کرد. طول کشید تا نجواها لباس تصمیم پوشد، یک دلیل بسیار سطحی و صوری آن، پراکندگی کارگران در […]