روز شنبه ۳ و امروز ۴ اسفند ماه ، دانشجویان چندین دانشگاه از جمله دانشگاه بهشتی تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه مازندران و توده های شهرها از جمله لاهیجان، رودبار، تالش، شهر سلسله در لرستان و اصفهان در اعتراض به نبود امکانات حفاظتی پیشگیری کرونا در بیمارستانها، علیه پنهان ‌کاری رژیم سرمایه از گسترش ویروس کورونا به قیمت جان توده ها، نبود امکانات مناسب برای پیشگیری از بیماری کرونا و همچنین عدم تعطیلی دانشگاه ها ، مراکز کار و در قرنطینه قرار ندادن شهرها در این شرایط وخیم و حساس بهداشتی دست به تجمع و اعتراض علیه رژیم سرمایه زدند. توده های کارگر هم اکنون در اعتراض علیه این وضعیت این عرصه زندگی خودرا به حوزه ای از پیکار جاری روز خود علیه رژیم سرمایه تبدیل کرده اند. سرچشمه بیماری مثل تمامی بلیه های دیگر به طور واقعی، نه طبیعت که سرمایه داری است. به این دلیل بسیار شفاف که سرمایه داری اگر با فرض محال بخواهد سد راه زایش، سرایت و اپیدمی بیماری ها گردد از تمامی امکانات لازم برخوردار است. سرمایه این کار را نمی کند زیرا فقط به سود و خودگستری خود می اندیشد، زیرا جان انسان ها برایش فاقد هر نوع ارزش است. سرمایه است که منشأ و بانی واقعی شیوع کرونا است. سرمایه است که با امتناع از پیش گیری ها موجد اشاعه هر چه هولناک تر ویروس شده است.