همه چیز از حادثه ای هولناک حکایت دارد که هر چه بیشتر گریبان توده های کارگر اعم از پرستاران، واحد های تولید، کارکنان فروشگاه ها، زباله گردان، دستفروشان، کودکان کار در ترافیک های شهری، دانشجویان فرزندان خانواده های کارگری را می فشرد و تعداد بیشتری را به کام مرگ می کشد و رژیم اسلامی سرمایه بر طبل آرامش و ادامه تولید و استثمار می کوبد. اپیدمی کرونا بخش اعظم ۳۱ استان را در بر گرفته حال آن که نظام اسلامی بردگی مزدی ایران در گزارشی که امروز ۷ اسفند منتشر کرده فقط ۱۳ استان را شامل می شود. تمامی تلاش و اصرار همه جناح های طبقه حاکم سرمایه داری ایران، در دروغ گویی، پنهان کاری و عدم انتشار اخبار گسترش مرگ ومیر ناشی از این اپیدمی نه فقط بی توجهی به جان انسان ها بلکه و بخصوص ادامه کار و تولید در این جهنم سوزان سرمایه داری است. ما کارگران راهی جز تعطیل کار در همه حوزه ها اعم از دانشگاه، مدرسه، صنایع در همه جا از شمال تا جنوب و شرق تا غرب، نداریم. مراکز درمانی، داروخانه ها آن هم با همه امکانات تدارکاتی و بهداشتی بدون هیچ گونه هزینه برای مبتلایان باز باشند. می بایست جنبش رایگان سازی کامل بهداشت، دارو و درمان را آغاز کنیم.