روز یکشنبه ١١ اسفند ماه، رانندگان خودروهای استیجاری شاغل در اهواز در اعتراض به عدم پرداخت ۵ ماه دستمزد معوقه خود اعتصاب کرده و تجمع اعتراضی برگزار کردند. رانندگان معترض با سردادن شعار علیه سرمایه و در دست داشتن بنر خواهان پرداخت حقوق معوقه  خود شدند. هجوم سرمایه داران به معشیت نازل ما با اپیدمی دیگری که آن هم حاصل عملکرد سرمایه و دولت آن ها است همراه شده و امان از زندگی ما کارگران خانواده هایمان گرفته است. سرمایه ما را نه تنها از ابتدایی ترین امکانات ایمنی در مقابل امراض محروم کرده بلکه با عدم پرداخت دستمزد ناچیزمان زندگی را بر ما جهنم نموده است. ما کارگران در محیط کار شاق روزانه، هوای دم کرده و آلوده به ویروس کرونای محیط کار مجبور به تولید سود و سرمایه ایم.

این وضع باید تغییر کند و ما تنها نیرویی هستیم که قادریم آن را علیه امیال و خواست سرمایه داران تغییر دهیم. می بایست چرخه کار تولید سرمایه را در همه جا از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب جهنم سرمایه داری ایران تعطیل کنیم و سرمایه داران وادار نماییم که نه فقط دستمزدهای معوقه مارا بپردازند بلکه کلیه شرایط ایمنی و بهداشتی کار را با هزینه سرمایه تامین کنند. برای این کار می بایست دست اتحاد به یکدیگر دهیم و به نیروی طبقاتی سرنوشت ساز تبدیل شویم، ما توان این کار را داریم و فقط باید شروع کنیم.