دسته: مقالات صوتی

جنگ ضد سرمایه داری را تسلیم جنگ سرمایه داران نکنیم

فایل صوتی: رژیم اسلامی سرمایه در این چند روز همه امکانات مافیایی خود را به کار گرفت تا مبارزات ما کارگران علیه شدت استثمار، گرسنگی و بی دارویی، بی خانمانی و کل سیه روزیهای مولود سرمایه داری و حاکمیت بربرمنشانه اش را در جار و جنجال کشمکش های منطقه ای و بین المللی خود غرق […]

آب، سرمایه سرمایه داران، کار و بیکاری مرگزای کارگران

سالیان متوالی است که هر چندگاه یک بار، اصفهان و شهرهای اطراف، زنجیروار، محل برگزاری شکل خاصی از تظاهرات می گردد!. در طول روزهای اخیر هم بستر تفتیده زاینده رود محل نمایش این صف آرائی اعتراض آمیز  بود. جمعیت کثیری با برپا کردن چادر، شب ها به اعتراض ادامه دادند و برای دریافت «حقابه» رسم […]

بیانیه کارگران ضد سرمایه داری

قسمت اول: قسمت دوم: خیلی ها از مبارزه با استثمار، فقر، ستم، آوارگی، اعتیاد، فحشا، آلودگیهای زیست محیطی، تبعیضات جنسیتی، کار کودکان یا کشتار آزادیها می گویند! سخن صریح ما آنست که ریشه کل فاجعه ها در وجود سرمایه است. هر ادعا درباره پیکار علیه این فجایع بدون تعرض به هستی سرمایه داری عوامفریبی است. […]

مادامیکه مزد بگیر هستی، مزدت کم و یا هیچ خواهد بود !

عوارض سرکوب فکری، تحمیق و مهندسی شعور کارگران نه فقط از آثار فاجعه بار سرکوب فیزیکی و به خون کشیدن مبارزاتشان توسط بورژوازی کمتر نیست که بسیار بیشتر هم هست. درست همان گونه که فشار قهر اقتصادی سرمایه از همه اشکال دیگر قهر آن افزونتر است. در طول دهه های اخیر مدام این حرف را […]

سخنی با همزنجیران کارگر

فایل صوتی: گسترش انفجاری موج بیکاری، گرسنگی و بی خانمانی در زندگی ده ها میلیون توده کارگر، خیمه شب بازی های کریه سیستم قهر ولایی سرمایه داری زیر نام عفو کارگران زندانی و تلاش رژیم برای بسته بندی جنگ داخلی تقسیم سود و سرمایه و قدرت با برچسب محاکمه مفسدان و کل اینها به عنوان […]

/

رژیم اسلامی، درنده علیه کارگران، ذلیل در مقابل رقیب!

فاشیسم دینی بورژوازی با گروگانگیری جنبش کارگری ایران و سرکوب فکری و فیزیکی توده های کارگر بر اریکه قدرت نشست. سطر، سطر کارنامه ننگینش را با تشید سبعانه استثمار کارگران، حمام خون مبارزات آنان، هولوکاستهای دهه شصت، دهه های بعد، قتل عام خیزشهای کارگری 96، 98،  تحمیل نرخ استثمار 1300 درصدی و وحشیانه ترین اشکال […]