شماره بیستم «علیه سرمایه» منتشر شد.
شماره نوزدهم «علیه سرمایه» منتشر شد.
تحقق خواست‌های زلزله‌زدگان تنها از طریق شوراها امکان پذیر است.
شماره هجدهم «علیه سرمایه» منتشر شد!
شماره هفدهم «علیه سرمایه» (ویژه نامه «خاورمیانه») منتشر شد.
لینک کانال تلگرام «علیه سرمایه»