درباره سایت:

ما عده‌ای کارگریم، تا چشم باز کرده‌ایم شاهد استثمار وحشیانه پدران و مادران، همسایگان و اهالی محله کارگرنشین خود و همه کارگران توسط سرمایه‌داران و سرمایه بوده‌ایم. با گوشت و پوست و رگ و خون خود لمس نموده‌ایم که کلیه سرمایه‌ها و ثروتها توسط طبقه ما تولید میشود و دنیای فقر و فلاکت و سیه‌روزیها نیز بیش از پیش بر سر طبقه ما آوار می‌گردد. هرچه بیشتر تولید کرده‌ایم عمیق‌تر از وسائل کار و تولید و محصول کار خود جدا شده‌ایم. هرچه بر قدرت سرمایه افزوده‌ایم خود فرسوده‌تر و حقیرتر شده‌ایم. با چشم باز و با همه وجود مشاهده کرده‌ایم که دولت، ارتش، قانون، حقوق، اخلاق، فرهنگ، پلیس، دین، مسجد، منبر و همه چیز جامعه موجود متعلق به طبقه سرمایه‌دار، مدافع سرمایه‌داری، علیه ما و در خدمت ماندگاری استثمار وحشیانه ما توسط سرمایه است. همه شعور و شناخت و ذهن و فکر و عقل …

نوشته منتخب سردبیر:

هشتم مارس باید قبل از هر چیز روز بازکاوی ریشه های واقعی ستم بر زنان باشد. زنان از ابتدای تولد در معرض …

با عروج جمهوری اسلامی و فاشیسم دینی بورژوازی به اریکه قدرت، کارزار علیه زن ستیزی و آپارتاید جنسیتی حاکم شروع به بالیدن …

آخرین مقالات ضد سرمایه داری:

هشتم مارس باید قبل از هر چیز روز بازکاوی ریشه های واقعی ستم بر زنان باشد. زنان از ابتدای تولد در معرض …

با عروج جمهوری اسلامی و فاشیسم دینی بورژوازی به اریکه قدرت، کارزار علیه زن ستیزی و آپارتاید جنسیتی حاکم شروع به بالیدن …

مبارزات طبقه ما (معلم، پرستار، کارمند، بازنشسته، بیکار، خانه دار، کارگر کارخانه، کارگاه، مزارع، آب، برق، راه، نفت، گاز و ….) علیه …

سالهاست در بحثهای سیاسی این نکته مطرح می شود که کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس، فرانسه به دلیل غیر ایدئولوژیک بودن، حکومتهایی دموکراتیک …

برگرفته از سایت سیما سوhttps://simayesocialism.com/%d8%b3%d8%ae%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b0%d9%88%d8%a8-%d8%a2%d9%87%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86/سیالیسم

بعد از گذشت ۴۵ سال و مبارزات فراوان و متنوع کارگران در این همه سال، هنوز هم کارگران شرکت نفت و ذوب …

قدرت اعجاز سرمایه در مسخ شعور انسانها به مراتب از قدرت زرادخانه های اتمی این نظام در ویرانسازی جهان افزونتر است. حال …

Nowadays, everyone is talking about the formation of two countries – two governments as an outcome of the war of Israel against …

مقالات سیاسی:

هشتم مارس باید قبل از هر چیز روز بازکاوی ریشه های واقعی ستم بر زنان باشد. زنان از ابتدای تولد در معرض …

با عروج جمهوری اسلامی و فاشیسم دینی بورژوازی به اریکه قدرت، کارزار علیه زن ستیزی و آپارتاید جنسیتی حاکم شروع به بالیدن …

مبارزات طبقه ما (معلم، پرستار، کارمند، بازنشسته، بیکار، خانه دار، کارگر کارخانه، کارگاه، مزارع، آب، برق، راه، نفت، گاز و ….) علیه …

سالهاست در بحثهای سیاسی این نکته مطرح می شود که کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس، فرانسه به دلیل غیر ایدئولوژیک بودن، حکومتهایی دموکراتیک …

برگرفته از سایت سیما سوhttps://simayesocialism.com/%d8%b3%d8%ae%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b0%d9%88%d8%a8-%d8%a2%d9%87%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86/سیالیسم

مقالات اقتصادی:

هشتم مارس باید قبل از هر چیز روز بازکاوی ریشه های واقعی ستم بر زنان باشد. زنان از ابتدای تولد در معرض …

با عروج جمهوری اسلامی و فاشیسم دینی بورژوازی به اریکه قدرت، کارزار علیه زن ستیزی و آپارتاید جنسیتی حاکم شروع به بالیدن …

مبارزات طبقه ما (معلم، پرستار، کارمند، بازنشسته، بیکار، خانه دار، کارگر کارخانه، کارگاه، مزارع، آب، برق، راه، نفت، گاز و ….) علیه …

سالهاست در بحثهای سیاسی این نکته مطرح می شود که کشورهایی همچون آمریکا، انگلیس، فرانسه به دلیل غیر ایدئولوژیک بودن، حکومتهایی دموکراتیک …

برگرفته از سایت سیما سوhttps://simayesocialism.com/%d8%b3%d8%ae%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b0%d9%88%d8%a8-%d8%a2%d9%87%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86/سیالیسم