درباره سایت:

ما عده‌ای کارگریم، تا چشم باز کرده‌ایم شاهد استثمار وحشیانه پدران و مادران، همسایگان و اهالی محله کارگرنشین خود و همه کارگران توسط سرمایه‌داران و سرمایه بوده‌ایم. با گوشت و پوست و رگ و خون خود لمس نموده‌ایم که کلیه سرمایه‌ها و ثروتها توسط طبقه ما تولید میشود و دنیای فقر و فلاکت و سیه‌روزیها نیز بیش از پیش بر سر طبقه ما آوار می‌گردد. هرچه بیشتر تولید کرده‌ایم عمیق‌تر از وسائل کار و تولید و محصول کار خود جدا شده‌ایم. هرچه بر قدرت سرمایه افزوده‌ایم خود فرسوده‌تر و حقیرتر شده‌ایم. با چشم باز و با همه وجود مشاهده کرده‌ایم که دولت، ارتش، قانون، حقوق، اخلاق، فرهنگ، پلیس، دین، مسجد، منبر و همه چیز جامعه موجود متعلق به طبقه سرمایه‌دار، مدافع سرمایه‌داری، علیه ما و در خدمت ماندگاری استثمار وحشیانه ما توسط سرمایه است. همه شعور و شناخت و ذهن و فکر و عقل …

نوشته منتخب سردبیر:

به مناسبت ۱۲ ژوئن روز جهانی لغو کار کودکان امسال در شرایطی از روز جهانی لغو کار کودکان سخن به میان می آوریم که …

بسیار صریح و بی پروا از اشتباهات سترگ خود گوئیم. سرچشمه اساسی و زمینی سیه روزی ها را نشناختیم، ریشه واقعی بی …

آخرین مقالات ضد سرمایه داری:

به مناسبت ۱۲ ژوئن روز جهانی لغو کار کودکان امسال در شرایطی از روز جهانی لغو کار کودکان سخن به میان می آوریم که …

بسیار صریح و بی پروا از اشتباهات سترگ خود گوئیم. سرچشمه اساسی و زمینی سیه روزی ها را نشناختیم، ریشه واقعی بی …

رفیق زنده یاد «محمد جواد عباسی» برادر عزیز و مهربان که قلبش برای طبقه خود می تپید را می گویم. شب آخر …

این روزها کیفرخواست های شما علیه ما پرشور، آتشین و بازار محکوم سازی ما در دادگاههای یکسویه، همه جا داغ است. خطوط …

یاد هر کارگر جان باخته، به طور خاص هر کارگر جان باخته ضد سرمایه داری، باید دلیلی برای گفت و شنود شورائی، …

جاده طولانی منتهی به تأسیس دولت اسرائیل توسط بورژوازی یهود و حمایت فعال اقتصادی، سیاسی، میلیتاریستی، ایدئولوژیک عظیم ترین قطبهای شریک و …

کارگران!، یاران همزنجیر در سراسر جهان! مبارزه امر قهری و گریزناپذیر زندگی ما است؛ اما مسأله اساسی و سرنوشت ساز نه مجرد …

علیه طوفان نسل کشی های اسرائیل، امریکا، سرمایه جهانی در فلسطین! یاران! بیش از 6 ماه است که ماشین کشتار، ویرانسازی، آتش …

مقالات سیاسی:

به مناسبت ۱۲ ژوئن روز جهانی لغو کار کودکان امسال در شرایطی از روز جهانی لغو کار کودکان سخن به میان می آوریم که …

بسیار صریح و بی پروا از اشتباهات سترگ خود گوئیم. سرچشمه اساسی و زمینی سیه روزی ها را نشناختیم، ریشه واقعی بی …

رفیق زنده یاد «محمد جواد عباسی» برادر عزیز و مهربان که قلبش برای طبقه خود می تپید را می گویم. شب آخر …

این روزها کیفرخواست های شما علیه ما پرشور، آتشین و بازار محکوم سازی ما در دادگاههای یکسویه، همه جا داغ است. خطوط …

یاد هر کارگر جان باخته، به طور خاص هر کارگر جان باخته ضد سرمایه داری، باید دلیلی برای گفت و شنود شورائی، …

مقالات اقتصادی:

به مناسبت ۱۲ ژوئن روز جهانی لغو کار کودکان امسال در شرایطی از روز جهانی لغو کار کودکان سخن به میان می آوریم که …

بسیار صریح و بی پروا از اشتباهات سترگ خود گوئیم. سرچشمه اساسی و زمینی سیه روزی ها را نشناختیم، ریشه واقعی بی …

رفیق زنده یاد «محمد جواد عباسی» برادر عزیز و مهربان که قلبش برای طبقه خود می تپید را می گویم. شب آخر …

این روزها کیفرخواست های شما علیه ما پرشور، آتشین و بازار محکوم سازی ما در دادگاههای یکسویه، همه جا داغ است. خطوط …

یاد هر کارگر جان باخته، به طور خاص هر کارگر جان باخته ضد سرمایه داری، باید دلیلی برای گفت و شنود شورائی، …